Meny Stäng

Rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsteamet på ME/CFS-mottagningen:

För oss på ME/CFS-mottagningen Stora Sköndal är neurologisk rehabilitering ett lagarbete med patient och närstående i fokus.
Varje medlem i rehabiliteringsteamet har sin bestämda yrkesroll och yrkeskunskap. Integrering, samarbete och kommunikation gör att våra roller ofta överlappar varandra.

Läkare

Våra läkare, med specialisering inom neurologi eller allmänmedicin, ansvarar för den medicinska bedömningen, prognos och eventuellt behov av ytterligare utredningar. Läkaren är aktiv i teamarbetet och möter patient och närstående flera gånger under rehabiliteringsprocessen. På ME/CFS-mottagningen håller läkaren i nybesök samt fortsatta återbesök. Läkaren erbjuder också information, undervisning och samtal både individuellt och i grupp.

Mottagningssköterska

Vår mottagningssköterska är ”spindeln i nätet” och har kontakt med alla patienter för tidbokning, information, telefonkontakt och blodprovstagning.

Arbetsterapeut

Vår arbetsterapeut utreder och bedömer din kognitiva och motoriska förmåga inom personlig vård, boende, arbete och fritid. Detta görs främst genom observation i olika aktiviteter. Vid behov tränas strategier för ork och uttröttbarhet men även för kognition som t ex uppmärksamhet, orienteringsförmåga och minne.

Psykolog

Vår psykolog har specialkunskaper om hjärnan och dess funktioner. Psykologen kan göra en djupare bedömning av dina kognitiva resurser genom olika välbeprövade test. Till psykologen kan du även komma på samtal för att t ex bearbeta de känslor och tankar du har kring din livssituation eller för att arbeta mer konkret med något specifikt problemområde.

Fysioterapeut

Vår fysioterapeut gör bedömningar av bl a styrka, balans och rörlighet. Dessutom erbjuder vi kroppskännedomsträning, avspänning samt vid behov olika former av smärtlindrande åtgärder.

Kurator

Vår kurator ger dig stöd i psykosociala frågor, vägleder och informerar om sociallagstiftning, socialförsäkringar och samhällets övriga resurser. Kuratorn samordnar och förmedlar kontakter med andra myndigheter som t ex kommunen, försäkringskassan eller arbetsgivare. Kuratorn ger även råd och stöd till närstående.