Meny Stäng

Hej Tomas! Vad är på gång?

Nyfiken på hur stadsutvecklingen av Stora Sköndal rullar på? Tomas Krywult, VD för Stora Sköndals Framtidsutveckling AB, berättar.

Tomas Krywult

Vad händer i stadsutvecklingsprojektet våren 2023?

Nu ser vi fram emot att detaljplanen för det vi kallar etapp 2A snart är redo för granskning. Det innebär att förslaget till detaljplan har bearbetats efter de yttranden som kom in vid samrådet, och gjorts mer utförligt och detaljerat. Mellan 24 maj och 20 juni ställs det omarbetade förslaget ut på granskning, då blir det tillgängligt för alla intresserade att ta del av. Sedan ska förslaget till detaljplan godkännas och antas av Stockholms stadsbyggnadsnämnd och kommunfullmäktige, innan den vinner laga kraft.

Vilken roll har Stora Sköndal under granskningen?

Vi håller ihop många gemensamma frågor för den nya stadsdelen och planerar för de nya allmänna platserna, såsom vägar, lekplatser och parker. Vi följer också upp att byggaktörerna som ska bygga bostäder och skolor håller sig till de krav vi ställt i kvalitetsprogrammet för hela området. Att det planeras för att bygga kvarter som är hållbara, både för miljö och människor. Det innefattar till exempel att det ska bli en bra blandning av hyres- och bostadsrätter, men även att man planerar för miljövänliga byggnadsmaterial, solceller, gröna tak, takterrasser och samlingsplatser.

Vi jobbar tillsammans för att hitta bra lösningar för till exempel bra avfallshantering, parkering- och mobilitetstjänster samt smarta energinät.

Vad betyder smarta energinät?

Med smarta energinät menar vi en kombination av lösningar som gör att vi kan ha en så låg energiförbrukning som möjligt, via olika sätt att dela, lagra och spara energi på stadsdelsnivå. Exempel på detta är sammanlänkande system för fjärrvärme, koldioxidavskiljning och lagring, solcellspark, lagring av bergvärme, visualisering av energiåtgång och mycket annat.

Slutligen: Vad händer med området där villor så småningom ska rivas?

Vår ambition är att återbruka så mycket som möjligt av det som finns på platsen idag, i det område där vi måste riva för att ge plats åt nya flerfamiljshus. Det gäller både växtlighet och sådant som murar, marksten, taktegel och liknande. Även om det inte är det ekonomiskt mest lönsamma, är det bäst för klimatet och låter områdets historia leva kvar i det nya.

Läs mer om återbruk 

Läs mer om utvecklingen av Stora Sköndal