Meny Stäng

Riktlinje för personuppgifter

All behandling av personuppgifter på Stiftelsen Stora Sköndal sker enligt gällande lagstiftning (GDPR). Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna riktlinje.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Stiftelsen Stora Sköndal org.nr. 802000-6725, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Stiftelsen dina personuppgifter?

Stiftelsen samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du är i kontakt med oss via vår hemsida, e-post, post eller på annat sätt. Det kan exempelvis ske när du ansöker om boende, deltar vid dagliga verksamheter, söker dig till rehabilitering/ vårdmottagning, har barn på våra förskolor eller är hyresgäst, ansöker om arbete hos oss eller i övrigt använder dig av Stiftelsens olika tjänster och verksamheter.
Stiftelsen kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från exempelvis kommuner och landsting, Skatteverket, kronofogden eller andra myndigheter och offentliga källor.

Vilka uppgifter behandlas?

Stiftelsen behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, födelsedatum, personnummer, ID-nummer, bankuppgifter, CV, personligt brev, hälsouppgifter, uppgifter tillhörande barn och/eller annan information som du lämnat till Stiftelsen eller som i övrigt är nödvändig för att Stiftelsen ska kunna fullgöra sina åtaganden och service i övrigt gentemot dig.

Varför behandlar Stiftelsen uppgifter om dig?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Stiftelsen för bland annat följande ändamål:
• För att kontakta dig.
• För att fullgöra våra åtaganden och service i övrigt gentemot dig.
• För att ge dig vård, träning och rehabilitering i enlighet med de tjänster som du använder dig av från Stiftelsen.
• För att möjliggöra god service till dig genom att exempelvis besvara frågor som du ställer till oss.
• För att hantera och administrera utbildningar, och ditt deltagande i daglig verksamhet.
• För att skicka relevant information och erbjudanden om Stiftelsens arrangemang såsom utbildningar, seminarier och event samt att skicka nyhetsbrev.
• För att hantera och administrera arbetsansökningar.
• För att använda som underlag vid fakturering och bokföring.
• För att följa tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslagen och patientdatalagen.
• För att hantera och administrera din ansökan om ditt barns möjlighet att gå i förskola hos Stiftelsen.
• Autogiro och betalningsreferenser (exempelvis OCR-nummer).
• Betalningsförsummelser.
• För att med bild dokumentera och vid tillfälle användas i marknadsföringssammanhang.

För dig som är boende kan Stiftelsen dessutom komma att behandla personuppgifter för följande och motsvarande ändamål:

• För att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som boende.
• För att ge god service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster.
• För att administrera och genomföra ditt boendeförhållande.
• För att hantera och administrera dina serviceärenden, din rehabilitering eller vård.
• För att föra statistik i syfte att göra våra tjänster bättre för så många som möjligt.
• För intern identifikation såsom kontraktsnummer, internt eller officiellt boendenummer.
• För att fastställa förekomst av borgensman.
• För att fastställa förekomst av godmanskap eller förvaltare.
• För att upprätta kontaktuppgifter till personer du meddelat oss (t.ex. nära anhörig, god man eller förvaltare).
• För att administrera hyresbetalningar.
• För att administrera störning- eller orosanmälan.
• För att hantera hälsouppgifter i samband med evakuering, bostadsanpassning och utredning av lägenhet som kräver information om hälsouppgifter.

När har Stiftelsen rätt att behandla dina personuppgifter?

Stiftelsen har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av Stiftelsens åtagande mot dig, om du har lämnat samtycke till behandlingen eller om behandlingen anses kunna ske enligt ett berättigat intresse för Stiftelsen. Stiftelsen kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Stiftelsen och Stiftelsens personuppgiftsbiträden. Stiftelsen lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller myndigheter om Stiftelsen inte är skyldig att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter eller om utlämnandet till tredje part följer av våra åtaganden gentemot dig. Stiftelsen kan komma att lämna ut dina personuppgifter till offentliga aktörer som Stiftelsen samarbetar med såsom kommuner och landsting. Detta innebär att vissa personuppgifter kan komma att bli allmänna handlingar som berörd offentlig aktör måste hantera i enlighet med offentlighetsprincipen.
Stiftelsen vidarebefordrar eller säljer aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Överföring till tredje land

Stiftelsen överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar Stiftelsen dina personuppgifter?

Stiftelsen sparar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att Stiftelsen ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter Stiftelsen har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer/identifikationsnummer.
Om dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade. Stiftelsen kan dock inte radera dina personuppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför personuppgifterna måste sparas.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta Stiftelsen behandla dina personuppgifter.
Begäran om registerutdrag, information, rättning av felaktiga personuppgifter eller radering av personuppgifter skickas till:

dataskyddsombud@storaskondal.se

Alternativt:

Stiftelsen Stora Sköndal
Att. Dataskyddsombud
Thorsten Levenstams väg 4A
128 64 Sköndal, Sverige

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till berörd tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter (i Sverige Datainspektionen/Integritetsskydds-myndigheten).

Hur skyddas dina uppgifter?

Stiftelsen arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Cookies

Stiftelsens webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Stiftelsen använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök. Du kan läsa mer om vår användning av cookies på vår webbplats www.storaskondal.se/cookies.

Uppdatering av denna riktlinje

Stiftelsen gör löpande ändringar i riktlinjen för personuppgifter. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på vår webbplats www.storaskondal.se/riktlinje_personuppgifter.
Du kan också besöka Datainspektionen där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Bifogade filer:
Riktlinje för personuppgifter_180525