Meny Stäng

Organisation

Stiftelsen Stora Sköndal är en idéburen och icke vinstutdelande organisation. Stiftelsen företräds av direktionen (styrelsen), som består av ordförande, ledamöter och direktor.

Verksamheterna är indelade i områdena Äldreomsorg, Stöd om Omsorg, Utbildning, Sjukvård,  Fastighet och Diakonala enheten. Därtill finns den administrativa verksamheten.

Direktionens sammansättning

För stiftelsen ska finnas en direktion, som har sitt säte i Stockholm. Ledamöter utses för en mandattid av tre år. Direktionen ska bestå av minst sju och högst nio ledamöter. Direktionen är stiftelsens Stora Sköndals styrelse.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen för Stora Sköndal består av områdescheferna för respektive verksamhetsområde, direktor/VD och representanter från andra delar från den administrativa verksamheten.

Organisationsschema

Stora Sköndals bolagsstruktur
Stora Sköndals organisation