Meny Stäng

IDA

IDA betyder Inflytande och Delaktighet i Aktiviteter. Stora Sköndal utvecklade detta arbetssätt under 2015-2016 och nu finns aktivitetscoacher eller annan utsedd ansvarig i alla våra verksamheter. Genom att arbeta enligt IDA ges våra hyresgäster inom äldreomsorgen på Stora Sköndal möjlighet att påverka vilka aktiviteter som ska finnas på deras enhet samt vara delaktiga i planering och utformning av dem. Vi vill med detta skapa en större flexibilitet när det gäller aktiviteter än vad som erbjuds med ett fast aktivitetsschema.

Delaktigheten sker genom möten dit hyresgästerna är inbjudna och där man gemensamt diskuterar önskemål och möjligheter. Kommande aktiviteter planeras och tidigare utvärderas. De boende som inte vill eller kan närvara representeras av sin omsorgssamordnare.

IDA är också ett steg mot en jämlik äldreomsorg. De boendes röst är lika mycket värd som medarbetarnas, organisationens och/eller omvärldens krav. Det handlar också om empowerment –när man får möjlighet att påverka, ha inflytande och därmed äga en del av sin livssituation så leder det till ökat välbefinnande och sprider sig till andra delar av livet. Med andra ord: att få växa och utvecklas utifrån sina unika förutsättningar.

Slutligen så handlar det om vem som definierar vad som är en god kvalitet inom äldreomsorgen. När boende har inflytande över och kan påverka utformningen sin omsorg och verksamheten på enheten säkerställs en god kvalitet av insatserna då de som är berörda har utformat dem utifrån sina behov.