Meny Stäng

IDA

Projekt IDA  är en förkortning för inflytande, delaktighet och aktivitet pågick från februari 2015 till april 2016. Syftet med projektet var att utveckla ett arbetssätt som möjliggör för boende inom äldreomsorgen på Stora Sköndal att påverka vilka aktiviteter som ska finnas på deras enhet och vara delaktiga i planering och utformning av dem.

Resultatet av projektet blev att det anställdes ”aktivitetscoacher” på varje enhet inom äldreomsorgen. Aktivitetscoachernas uppdrag är att tillsammans med boende planera och genomföra aktiviteter utifrån deras behov och önskemål.

Grunden i detta är aktivitetsforum är ett boenderåd som genomförs en gång i månaden på enheterna. Här planeras kommande aktiviteter och tidigare utvärderas. De boende som inte vill eller kan närvara representeras av aktivitetsombud som utifrån de boendes behov och önskemål tillgodoser deras möjlighet att påverka. Aktivitetsombud är personal som har aktiviteter som ansvarsområde på sin avdelning.

Projekt IDA ska ses som ett viktigt steg mot ökat boendeinflytande och möjlighet att påverka både hur den individuella omsorgen och den gemensamma samvaron ska utformas. Arbetssättet ska leda till att boende känner ökad delaktighet och har större reellt inflytande över hela sin livssituation.

IDA är också ett steg mot en jämlik äldreomsorg. De boendes röst är lika mycket värd som medarbetarnas, organisationens och/eller omvärldens krav . Det handlar också om empowerment –när man får möjlighet att påverka, ha inflytande och därmed äga en del av sin livssituation så leder det till ökat välbefinnande och sprider sig till andra delar av livet. Med andra ord: att få växa och utvecklas utifrån sina unika förutsättningar.

Slutligen så handlar det om vem som definierar vad som är en god kvalitet inom äldreomsorgen. När boende har inflytande över och kan påverka utformningen sin omsorg och verksamheten på enheten säkerställs en god kvalitet av insatserna då de som är berörda har utformat dem utifrån sina behov.

Hos Stora Sköndal har IDA lett till en bättre och innehållsrikare vardag för både boenden och personal och vi ser med stor nyfikenhet och engagemang fram emot att vidareutveckla arbetet.