Meny Stäng

Förskolans ABC

A
Allergier
När ditt barn har en allergi eller intolerans meddelar du personalen på förskolan. För att få
annan mat behöver förskolan ett läkarintyg, undantaget vegetarisk kost.

Arbetsplatsträff – APT
En gång i månaden har alla pedagoger i förskolan arbetsplatsträff. Då arbetar pedagogerna med verksamhetsfrågor, får föreläsningar och utbildning inom pedagogiska områden.
Dessa dagar är det bra om du kan hämta ditt barn senast klockan 15.45. Se kalendariet för aktuella datum. Om du får svårt att hämta senast 15.45 meddelar du personalen 2 veckor innan aktuellt datum så ordnar förskolan omsorg för ditt barn.

Arbetssökande
Vi följer kommunernas regler för vistelsetid för barn till arbetssökande. Hör med din förskola vad som gäller för er.

Avgift
Vi följer samma taxa som den kommun barnet bor i tillämpar, liksom kommunala förskolor, maxtaxa. Du betalar förskoleavgift från den dagen barnet börjar förskolan, 12 månader om året. Hur mycket du ska betala beror på hur stor inkomst du och ditt hushåll har. Utöver detta tas inga andra avgifter ut. Fakturan för förskoleavgiften kan komma från oss, Stiftelsen Stora Sköndal, eller er kommun beroende på vem av oss som administrerar avgiften.

B
Barnskötare
Gymnasieutbildad pedagog.

Blöjor
Blöjor finns på förskolan. Om man som vårdnadshavare vill ha ett annat märke lämnar man blöjor till personalen.

Budget
Alla inskrivna barn i förskolan genererar en barnomsorgspeng. Dessa pengar utgör underlaget för förskolans budget. Rektor är ytterst ansvarig för förskolans ekonomi.

E
Egna leksaker
Fråga personalen på din förskola hur egna leksaker hanteras. Tänk på att förskolan inte har möjlighet att ansvara för leksaker som går sönder eller försvinner.

F
Fotografering
Personalen i förskolan fotograferar undervisningstillfällen för att dokumentera, utvärdera och följa barnens lärprocesser. När du vill fotografera ditt barn i förskolan vid olika tillställningar sker det under ordnade former, utifrån personalens anvisningar. Detta för att skydda alla barns integritet. Har du några frågor kring hur bilder kommer användas och vad det kan betyda kan du alltid kontakta er förskola.

Förskollärare
Högskoleutbildad personal med inriktning i huvudsak mot förskola och förskoleklass.

Föräldraledig
Vi följer kommunernas regler för vistelsetid för barn till föräldralediga. Lyssna med din förskola vad som gäller för er.

I
Inflytande och föräldrasamverkan
Förskolorna arbetar aktivt med att ge barnen inflytande i sin vardag på förskolan. Ditt barn får också möjlighet i vardagen att öva på att uttrycka sina tankar och åsikter. Ditt barn är vårt gemensamma intresse, genom att skapa god kontakt kan vi tillsammans glädjas åt framsteg i ditt barns utveckling. Gemensamt kan vi också förstå och lösa svårigheter om de uppstår. Du ska känna att du kan ha synpunkter och ställa frågor med vetskap om att de används konstruktivt för en fortlöpande förbättring av förskolan

• För en god samverkan är den dagliga kontakten viktig. Då kan vi stämma av hur dagen har varit när du hämtar ditt barn. Tänk på att meddela pedagogerna när någon annan än du som vårdnadshavare ska hämta.
• Du får också information i informationsbrev. Du får information om den pågående verksamheten på avdelningen och om kommande aktiviteter.
• En gång per år blir du erbjuden att delta i utvecklingssamtal. Då utbyter vi information om ditt barns trivsel, intressen, utveckling och lärande och vad förskolan gör för att verksamheten ska passa ditt barn. Vid behov erbjuder förskolan fler samtal.
• Du erbjuds möjlighet att delta i samverkansmöte, som träffas minst 1 gång/termin under ledning av rektor.
• En gång per termin bjuder förskolan in till föräldramöte. På föräldramötet informerar och samtalar vi om verksamheten i förskolan.
• Du och ditt barn ska få en god introduktion, även kallad inskolning till verksamheten i förskolan. Ni får möjlighet att lära känna pedagoger, andra barn, miljön och verksamhet i lugn och ro.
• Vid behov erbjuds fler samtal och möten. Du är alltid välkommen att kontakta ditt barns pedagoger vid frågor och funderingar gällande ditt barn eller förskolans rektor vid mer övergripande organisatoriska frågor.

Introduktion – inskolning
Vi använder oss av föräldraaktiv introduktion, även kallad inskolning. Det innebär att du är med ditt barn i förskolan hela dagen. Tillsammans med pedagogerna deltar du och ditt barn i dagens rutiner och verksamhet. Du får möjlighet att lära känna pedagogerna, verksamheten och att ställa frågor. Ditt barn får en trygg start i förskolan tillsammans med dig. Du behöver vara tillgänglig i ca två veckor för introduktionen. Det beror på ditt barns individuella förutsättningar, till exempel ålder, vana vid förskoleverksamhet, att vistas i grupp etc. hur lång tid introduktionen i förskolan tar. Mer information om hur förskolan planerar och genomför introduktionen får du i god tid. Efter introduktionen erbjuder förskolan dig ett uppföljningssamtal.

K
Klagomål
Har du synpunkter på ditt barns vistelse hos oss ska du till att börja med kontakta ditt barns avdelningspedagoger. Har du klagomål gällande förskolans verksamhet kan du kontakta rektor direkt. Rektor utreder tillsammans med ledning och/eller personal om eventuella åtgärder eller förändringar ska ske. Rektor ansvarar för återkoppling. Om du därefter vill gå vidare med ditt klagomål ska du lämna ditt klagomål till områdeschefen för förskolan genom att använda blankett för detta som finns på vår hemsida. Områdeschef tar då emot klagomålet och ansvarar för att ärendet utreds och att återkoppling sker.

Kläder
Många barn har likadana kläder. För att kläderna inte ska komma bort är det bra att märka dem. Använd gärna en märkpenna eller beställ namnlappar som sys fast i kläderna. Tänk också på att märka skor och stövlar. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ersätta försvunna kläder. För att främja en god hälsa är vi ute varje dag och därför behöver ditt barn ha kläder som passar alla väder. Barnet behöver också ha extra ombyte i förskolan.

L
Ledighet
När ditt barn ska vara ledigt meddelar du förskolan i god tid för att ge pedagogerna möjlighet att planera verksamheten.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling
Förskolan har som stöd för arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling utarbetat en plan. Den arbetas fram av pedagogerna och rektor och revideras varje år. Planen beskriver rutiner, förebyggande insatser och aktiviteter. Planen är en del av det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan.

Läroplan
Ett av de nationella styrdokument som reglerar förskolan är Läroplan för förskolan, reviderad 2018. Du kan läsa läroplanen på Skolverkets webbsida.

M
Mat
Förskolan serverar frukost, lunch och mellanmål. Om ditt barn inte kan äta all mat på grund av allergi eller religiösa skäl är det viktigt att meddela pedagogerna och den personal som hanterar maten. Du lämnar in ett läkarintyg till förskolan när ditt barn har allergi.

Medicinering
Pedagogerna i förskolan ger medicin till barn vid kroniska eller livshotande sjukdomstillstånd och då i samråd med läkare eller annan vårdpersonal. I första hand ger du ditt barn medicin i hemmet. Be pedagogerna om en blankett för intyg gällande medicinering.

Modersmål
Enligt skollag och läroplan för förskolan ska barnen få stöd och stimulans att utveckla både svenska språket och sitt modersmål. I förskolan lär sig barnen att kommunicera i olika aktiviteter, i lek och i skapande verksamhet.
I varje förskola där det finns barn med annat modersmål än svenska eller som hör till någon av de nationella minoriteterna ska aktiviteter, arbetssätt, miljö och material anpassas till barnens behov.
Det kan handla om att erbjuda material eller sagoböcker på barnens modersmål eller ha olika typer av samlingar där man fokuserar på inslag från barnens kultur och där man i samtal använder begrepp på barnens modersmål och på svenska.

Mål
Inom förskolan har barnen inga uppnåendemål utan verksamheten har mål att sträva mot. Det är verksamheten som målsätts och inte ditt barn.

O
Olycksfallsförsäkring
Ditt barn är försäkrat genom kommunens olycksfallsförsäkring under sin vistelse hos oss. Skulle olyckan vara framme gör du själv en skadeanmälan. Mer information hittar du här:

Stockholm stad: Startsida – S:t Erik Försäkring (sterikforsakring.se)
Nacka kommun: Försäkring | Nacka kommun

S
Semester
Under sommar och jul och nyår samarbetar avdelningar och/eller våra förskolor med varandra. Vi erbjuder alla som har behov av omsorg detta även då er ordinarie förskola/avdelning är stängd. Förskolan meddelar i god tid när du ska fylla i ditt barns vistelsetid inför exempelvis sommaren.

Schema
Du meddelar ditt barns vistelsetid i e-tjänsten och till förskolan. Det är viktigt för ditt barns verksamhet att hålla närvarotiderna eftersom att verksamheten planeras utifrån schemat. Blir du försenad är det bra att ringa och meddela förskolan så omorganisation kan göras vid behov. Meddela i god tid när tiderna för ditt barn ändras, både till förskola och i e-tjänsten. Du ändrar inte schemat i e-tjänsten vid ledighet, då meddelar du bara förskolan (se även vistelsetid). Kontrollera även vilka regler som gäller i er kommun.

Sjukdom
Sjukanmälan gör du så tidigt som möjligt, gärna före klockan 8, till förskolan. När ditt barn är friskt igen meddelar du förskolan dagen före barnet kommer tillbaka, gärna innan klockan 15. Detta för att verksamheten ska kunna planeras och för att rätt mat kan förberedas. Det är särskilt viktigt när ditt barn behöver specialkost på grund av allergier eller religiösa skäl. Det som avgör om ditt barn är sjukt är barnets allmäntillstånd. Barnet ska orka med att delta i alla aktiviteter, både inom- och utomhus. Vid magsjuka är det oerhört viktigt att ditt barn stannar hemma minst 48 timmar efter att diarré eller kräkning upphört.

Skollagen
Grundläggande bestämmelser för förskolan reglerar rättigheter och skyldigheter. Du kan läsa skollagen på riksdagens webbsida.

Studiedagar för personalen
Förskolan stänger fyra dagar per år för att planera verksamheten, så kallade kvalitetsdagar. Du får i god tid reda på vilka datum så att du har möjlighet att planera annan omsorg för ditt barn. Se gärna förskolans kalendarium för terminen. När du inte har möjlighet att ordna annan omsorg behöver du meddela rektor senast två veckor innan aktuellt datum. Eventuellt erbjuds omsorg hos annan förskola.

Säkerhet
Förskolan har brandvarnare, brandsläckare och brandfiltar. I förskolan finns utrymningsplaner och utrymningsvägarna är markerade. Förskolan tränar brandutrymning regelbundet tillsammans med barnen. Personalen får regelbunden utbildning i HLR och brand. Årligen gör förskolan en brandsäkerhetsrond. När du kommer till förskolan är det viktigt att säga till en personal och likaså när du hämtar ditt barn. När någon annan än du själv ska hämta är det viktigt att meddela personalen i förväg. Vid utevistelse och utflykter har personalen tydliga rutiner.

T
Tystnadsplikt
All personal i förskolan omfattas av lagen om sekretess och anmälningsplikt.

U
Utevistelse
Som en del i arbetet att utveckla ditt barns förståelse för hälsa och välbefinnande samt för att ge möjlighet till lek, lärande och kreativitet såväl inom- som utomhus är vi ute varje dag. Utevistelse ger barnen motoriska utmaningar och möjlighet att tillägna sig kunskaper om och att undersöka djur, natur och årstidernas växlingar genom alla sina sinnen.
Ditt barn behöver därför tillgång till kläder för alla årstider och väder.

Utflykter
Förskolan strävar efter att alla barn ska få möjlighet att lära känna sin närmiljö och erbjuder barnen stora som små utflykter. Till en början kan det räcka att tillsammans med pedagoger och kompisar utforska gården för att successivt gå längre och längre från förskolan.

V
Vila
För att ditt barn ska ha en väl avvägd dagsrytm utifrån ålder och vistelsetid har förskolan vila efter lunchen. Då får ditt barn sova, lyssna på saga eller ha någon annan lugn aktivitet beroende på behov. Det ger ditt barn möjlighet att gå ner i varv för att sedan ha roligt med kompisarna igen.

Vistelsetid
I samband med att du tackar ja till erbjudande om plats i förskolan är det viktigt att meddela barnets tillsynstid. Tillsynstiden är de tider som barnet ska vara i förskolan. Du fyller också i tiden i ett schema på e-tjänsten innan barnets första dag i förskolan. Då kan verksamheten och personalens schema planeras utifrån de tider barnen tillbringar i förskolan. När du behöver ändra schema gör du det på e-tjänsten så snart som möjligt. Kontrollera vad som gäller i er kommun. Du ändrar inte tiden i e-tjänsten vid ledighet, då meddelar du förskolan. Ditt barns vistelsetid är underlag för fakturan från förskolan. Du betalar avgift för förskolan 12 månader per år.

Ö
Öppettider
Stora Sköndals förskolor erbjuder förskoleverksamhet inom kommunens ramtid på helgfria vardagar utom midsommarafton, julafton och nyårsafton. Förskolans öppettider justeras utifrån behov inom ramtiden. Kontakta förskolan för mer information.