Meny Stäng

Vårt miljöarbete

Ett samhälle med självklar plats för alla är visionen som vägleder allt arbete Stora Sköndal. När det  kommer till miljöarbetet handlar det om att vara med och skapa ett hållbart samhälle som tar hänsyn till både människor och natur. Vi står inför ett omfattande och utmanande arbete, samtidigt som det inte finns något annat alternativ än att förändra och driva utvecklingen framåt.

Vi är medvetna om att på Stora Sköndal har varje verksamhet någon form av miljöpåverkan, negativ som positiv, och vi jobbar ständigt med att minska den negativa och öka den positiva påverkan. Vi har försökt identifiera de områden där vi har störst påverkan så att vi kan prioritera insatser där de gör mest nytta.

  • Transporter till, från och mellan verksamheterna av personal, besökare, varor, avfall etc. resulterar i ofta fossilbaserad bränsleförbrukning samt utsläpp av klimatpåverkande gaser, partiklar och buller.
  • Inköp och användning av förbrukningsvaror, mediciner, sällanköpsvaror, med mera ger förbrukning av ofta ändliga resurser.
  • Verksamheterna genererar avfall, både sorterat och osorterat.
  • Uppvärmning av våra verksamheter, belysning, användning av hushållsapparater och dylikt ger upphov till energianvändning.
  • Med utbildning och information kan vi inspirera till beteenden hos medarbetare, boende, elever, besökare och andra på ett för miljön gynnsamt sätt.

Vi har möjlighet att påverka närområdet på ett för den biologiska mångfalden positivt sätt. Detta för att minska de negativa konsekvenser som de pågående och planerade byggprojekten innebär.

Ett urval av vad vi har gjort konkret de senaste åren

Kemikalier – vi har identifierat kemikalier vi på sikt vill byta ut mot mer miljö- och arbetsmiljöanpassade. Under 2019 och 2020 fasade vi ut drygt 20% av dessa respektive år.

Inköp av förbrukningsartiklar och kemikalier – genom att byta leverantör har vi fått möjlighet att styra inköpen till att bli mer miljöanpassade samtidigt som transporter till verksamheterna har koordinerats och därmed minskats.

Som en del av sin rehabilitering får patienter på Neurologiska Rehabiliteringskliniken tillverka fågelholkar och vildbihotell. Dessa kommer till nytta hos patienten själv eller runt våra verksamheter.

Vi fasar ut engångsprodukter av plast och ersätter dem med andra alternativ, som flergångsartiklar eller pappersprodukter.

Utomhusbelysningen på området Stora Sköndal har bytts ut till LED. Åtgärden ger besparingar på både el och underhåll, minskar miljöpåverkan och ökar känslan av säkerhet då färre områden är mörklagda på grund av trasiga ljuskällor.

Vi har identifierat ett antal invasiva växter i området Stora Sköndal och har börjat en långsiktig giftfri bekämpning av dessa.