Meny Stäng

Stadgar

Stadgar för stiftelsen Stora Sköndal (19 augusti 2011)

 § 1
Stiftelsen Stora Sköndal, som är en ideell stiftelse inom Svenska kyrkans ram, har till ändamål att utbilda främst ungdom till diakoner, diakonissor, kyrkokantorer och socialarbetare till tjänst i Svenska kyrkan och samhället i övrigt, att utöva egen diakonal verksamhet bl.a. i form av vård av äldre personer, sjuka och handikappade eller andra som är i behov av hjälp och stöd,
att främja vetenskaplig forskning inom områden av betydelse för stiftelsens verksamhet.

§ 2
1. För stiftelsen skall finnas en direktion, som har sitt säte i Stockholm. Ledamöter utses för en mandattid av tre år. Direktionen skall bestå av minst sju och högst nio ledamöter.

Mellan fem och sju av direktionens ledamöter utses av direktionen efter förslag från nomineringskommittén. Nomineringskommittén, som skall bestå av fem medlemmar utses för en mandatperiod om tre år enligt följande fördelning:

Två från Stora Sköndals diakonisällskap
En från stiftsstyrelsen i Stockholm
Två efter beslut av direktionen

Därutöver utses ledamöter och suppleanter i direktionen av personalorganisationerna enligt särskilt avtal.

Direktionen skall utse ledamöter i direktionen efter nomineringskommitténs förslag i den utsträckning särskilda skäl inte föranleder annat.

Direktionen äger att med sig adjungera särskilda intressegrupper.

2. Direktionen utser inom sig en ordförande och vice ordförande  

Som föredragande vid direktionens sammanträden tjänstgör stiftelsens direktor.
Beslut vid direktionssammanträde fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Direktionen får ej handlägga ärende såvida inte fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

3. Direktionen äger delegera beslutanderätt till underställda organ. Dock skall det ankomma på direktionen

att    inom ramen för stiftelsens ändamål uppdraga riktlinjerna för stiftelsens verksamhet och att för ändamålet bl. a. fastställa förvaltningsreglemente
att    fastställa stiftelsens budget och andra översiktsplaner för stiftelsens verksamhet
att    besluta om inköp och försäljning av fast egendom samt om uttagande av penning- och  andra inteckningar i sådan egendom
att     besluta om nybyggnader och nyanskaffningar utanför fastställd budgetram
att     anställa de befattningshavare som föreskrivs i förvaltningsreglementet

 
4. Direktionen skall till prövning upptaga beslut av underställda organ då sådan begärs av ledamot av berört organ eller av annan som beslutet angår. Skriftlig framställning om prövning av beslut skall ställas till direktionen och inges till direktor inom två månader från det beslutet fattades, dock senast inom en månad från det vederbörande erhållit kännedom om beslutet.

§ 3
Direktionen utser stiftelsens direktor, som skall tillhöra Svenska kyrkan.

Det ankommer på direktor att i enlighet med för tjänsten gällande befattningsbeskrivning handha den löpande förvaltningen av stiftelsens angelägenheter och att, om annat ej blivit bestämt av direktionen eller i förvaltningsreglementet, sörja för verkställighet av direktionens beslut.

§ 4
Stiftelsens verksamhetsår skall sammanfalla med kalenderår.

Direktionen har att årligen senast den 30 april avge redovisning för förvaltningen av stiftelsens angelägenheter under närmast föregående verksamhetsår.

Direktionen jämte underställda organs förvaltning granskas varje år av minst två revisorer. En av dem och suppleant för denne, vilka skall vara auktoriserade revisorer, utses av stiftelsens direktion. Övriga revisorer och suppleanter för dem väljs av Stora Sköndals diakonisällskap på årsmöte. Revisionsberättelse skall avges senast den 15 juni varje år.

Direktionens årsredovisning skall hållas tillgänglig på stiftelsens kansli.

§ 5
Ledamot av direktionen eller ledamot av underställt organ får inte deltaga i beslut om avtal mellan honom och stiftelsen. Ej heller får han deltaga i beslut om avtal mellan stiftelsen och tredje man, om han i frågan äger ett väsentligt intresse som kan strida mot stiftelsens. Vad sålunda är stadgat äger motsvarande tillämpning beträffande gåva från stiftelsen och beträffande rättegång eller annan talan mot ledamot eller tredje man.

§ 6
Ändring av stiftelsens stadgar och beslut om att stiftelsen skall upphöra kan endast ske i den för permutation lagstadgade ordningen.

§ 7
Beslutas att stiftelsen skall upphöra, skall dess tillgångar överlämnas till Stora Sköndals diakonisällskap.